Importanti ong pangadi

Nangadi si Jesus para ong mga sinagpana na

Juan 17:1-3

1 Pagatapos ang minitala si Jesus, siminingara tanandia ong langit ig minaning , “Tatayo, kiminabot da tang oras, Padengegan mo  kay tang ana mo , agod  ang Ana mo mapagtorol ka ta dengeg ong nio.

2 Tenged sindolano nio ta podir ang maggaem ong tanan ang taw, agod magtorola  ta kaboing anday kataposan ong tanan ang mga taw ang sindol mo ong yen.

3 Magkatinir tanira tang kaboing anday kataposan mga mangilala tanira ong nio, ang matod ig tambilog lamang ang Dios, ig mga mangilala ka ong yen, ang sinobol mo.