Bible Apps Online

Ma-download ta tarin ang Ba-long Tistaminto para mabasa ig mapama-yan ta ong computer obin ong cellphone.

Para basaen

Para pama-yan

Para sari-saring mga i-download