Pinao-ya ni Jesus tang tatang boray

Narin tang istoria tang tatang boray ang pinao-ya ni Jesus. Mabasa ta on Juan 9:1-38.

Click:

Pinao-ya ni Jesus tang tatang boray